Syirik

Standard


Para sederek ingkang minulyo

Langkung rumiyin monggo kito ngunjukaken syukur ing ngarsaning Allah swt ingkang sampun paring rahmat tuwin hidayah dateng kito sedoyo, sehinggo kito dumugining titimongso puniko pinaringan tetep iman lan Islam. Malah pangajeng-ajeng kito ngantos dumugining pejah tetep mantep dados tiyang Islam ingkang saestu.

Kulo anjuraken dumateng poro sederek, monggo salebetipun kito taksih gesang, tansah ngudio supados kito dados tiyang ingkang taqwa dateng Allah s.w.t. berjuang lan beramal ingkang selaras kaliyan punopo ingkang sampun katemtoaken dening Pangeran wonten ing syari’at Islam.tegesipun nindakake perintah-perintahipun Allah kanti sesae-saenipun, mekaten ugi nebihi sedoyo laranganipun.

Jammah jum’at ingkang dimulyaaken dening Allah

Kanti taat dateng tuntunanipun Agami ingkang suci puniko, Insyaallah gesang kito bade wilujeng, adoh saking bujuk rayunipun syaitan, tebih saking kemungkaran lan babakan-babakan ingkang mboten sae ngantos saged dumugining kebahagiaan abadi ingkang kulo lan panjenengan sami idam-idamaken.

Ing wekasan kito dados tiyang ingkang pikantuk rahmat taufik- saha hidayat saking Allah s.w.t. mulya fid dun ya wal akhirah.

Jammah jum’at ingkang dimulyaaken dening Allah

Syirik meniko lawanipun tauhid, dados mboten wonten tauhid bilih taksih wonten sifat syirik ing sak lebeting manah. Tiyang ingkan gnglampahi syirik akbar kanti sengojo tanpo wonten unsur paksaan kasebat tiyang musyrik, baik orang tersebut jaler utawi estri, ngaku islam nopo mboten. Wonten iing Alqur’an Allah ngendikan:

÷bÎ)ur Ӊtnr& z`ÏiB šúüÏ.Ύô³ßJø9$# x8u‘$yftFó™$# çnöÅ_r’sù 4Ó®Lym yìyJó¡o„ zN»n=x. «!$# ¢OèO çmøóÎ=ö/r& ¼çmuZtBù’tB 4 y7Ï9ºsŒ öNåk¨Xr’Î/ ×Pöqs% žw šcqßJn=ôètƒ ÇÏÈ

“Dan bila ada satu orang dari kalangan orang-orang musyrik meminta perlindungan kepadamu, maka berilah dia perlindungan sampai dia mendengar firman Allah.” (At Taubah : 6).

Wonten ing ayat meniko Allah njenengake pelaku syirik sebagai orang musyrik, meski kiyambake dereng nate mireng firmanipun Allah SWT. Kados pundi bilih tiyang ingkang nglampahi perbuatan meniko tiyang ingkang sampun nate mirengake Ayat-ayatipun Allah, temtu langkung cetdo kasebatipun.

Wonten ing Surat At-taubah, Allah ngendiko:

$tB šc%x. ÄcÓÉ<¨Z=Ï9 šúïÏ%©!$#ur (#þqãZtB#uä br& (#rãÏÿøótGó¡o„ tûüÅ2Ύô³ßJù=Ï9 öqs9ur (#þqçR%Ÿ2 ’Í<‘ré& 2†n1öè% .`ÏB ω÷èt/ $tB šú¨üt7s? öNçlm; öNåk¨Xr& Ü=»ysô¹r& ÉOŠÅspgø:$# ÇÊÊÌÈ

“Tidak selayaknya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampunan bagi kaum musyrikin, meskipun mereka itu kerabat dekat.” (At Taubah : 113).

Ayat meniko berkenaan kaliyan Rasulullah SAW naliko kiyambake nyuwun ijin kaliyan Allah SWT damel nyuwunake ampunan kagem ibunipun kang sedo sak derenge Rasulullah SAW dipun utus dados Rasul. Lan ibunipun Rasulullah meniko sedo kanti nggowo ajaranipun kaum musyrikin Mekkah ing kolo meniko. Allah nglebetake ibunipun Rosulullah wonten ing kalanganipun kaum musyrikin, padahal wonten ing mongso niku tiyang-tiyang taksih sami bodo, dereng wonten dakwah Islam. Kados pundi bilih sak meniko, tiyang sampun sami mireng dakwah Islam, sampun sami maos Al Qur’an, gampil nemok ake hukum agami, tapi taksih seneng nglampahi perbuatan-perbuatan syirik. Temtu status kemusyrikanipun langkung cetdo, langkung gamblang bilih tiyang meniko tiyang musyrik.

* (#r߉ç6ôã$#ur ©!$# Ÿwur (#qä.Ύô³è@ ¾ÏmÎ/ $\«ø‹x© …

“Dan beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan menyekutukan sesuatupun dengan-Nya.” (An Nisaa : 36).

Saking ayat meniko, langkung cetho bilih nyenyuwun kalih sakliyanipun Allah, saged tiyang ingkang sampun pejah, kuburan, penunggu wit-witan ageng, patung, danyang, penunggu punden, pusoko, meniko masuk kategori menyekutukan Allah, masuk kategori perbuatan syirik.

!$tBur (#ÿrâÉDé& žwÎ) (#r߉ç6÷èu‹Ï9 ©!$# tûüÅÁÎ=øƒèC ã&s! tûïÏe$!$# uä!$xÿuZãm (#qßJ‹É)ãƒur no4qn=¢Á9$# (#qè?÷sãƒur no4qx.¨“9$# 4 y7Ï9ºsŒur ß`ƒÏŠ ÏpyJÍhŠs)ø9$# ÇÎÈ

“Dan mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah seraya memurnikan seluruh dien (ketundukan) hanya kepada-Nya, lagi mereka itu hanif….” (Al Bayyinah : 5).

Allah meniko mboten remen bilih dipun sekutokaken. Wonten tugas damel poro juru dakwah lan tiyang tiyang ingkang sumerep Agami, ingkang nggadahi ilmu agami, damel murnikake ajaran agomo meniko, ngadohake ajaran agomo Islam saking tingkah laku lan p[erbuatan ingkang ngrusak Aqidah, ingkang ngrusak tauhid. Tiyang ingkang beribadah kepada Allah, nanging kiyambake nggih tunduk kaliyan sakliyanipun Allah, meniko kaliyan Allah dipun Anggep mboten beribadah kaliyan Allah.

ö@è% $pkš‰r’¯»tƒ šcrãÏÿ»x6ø9$# ÇÊÈ Iw ߉ç6ôãr& $tB tbr߉ç7÷ès? ÇËÈ

“Katakanlah : “Wahai orang-orang kafir, aku tidak beribadah kepada tuhan-tuhan yang kalian ibadati.” (Al Kaafiruun : 1-2).

Dados rusak ibadahipun tiyang ingkang nglampahi perbuatan syirik, sebab menolak perbuatan syirik meniko syarat mutlak damel beribadah dumateng Allah. Sebab meniko Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa : “Islam adalah mentauhidkan Allah dan beribadah kepada-Nya saja tidak ada sekutu bagi-Nya…”. (Thariq Al Hijratain, Thabaqah yang ke-17).

Amergi meniko, ampun ngantos kulo lan panjenengan sami nglampahi perbuatan syirik. Bilih biasanipun masang sesajen, kedah dikawiti damel dipun ilangi. Bilih sampun biasa nyuwun tulung kaliyan dukun, paranormal, wong pinter lan sak jenise, wiwit dinten meniko kedah dipun lereni, kedah dipun ilangi kebiasaan-kebiasaan meniko. Sebab ageng sanget dosanipun.

Ing pungkasan, monggo sareng-sareng ngadohi perbuatan-perbuatan syirik ingkang saged nglantaraken kulo lan panjenengan sami wonten ing kesengsaraan abadi. Monggo sareng-sareng memperkuat iman, memperluas pengetahuan supados mboten kenging dipun tipu kaliyan syetan laksatullah. Mugi-mugi Allah tansah nunjukaken dalan kang lurus, dalan kang adoh saking godanipun syetan.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s